Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang HellRosa

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
HetDuyen
Phó Bang Chủ
6
139
387250
11:40 15/05/2019
2
LeMai
Trưởng Lão
9
136
2258700
08:01 03/05/2019
3
Wrath
Bang Chúng
9
142
3780400
15:28 21/04/2019
4
MrTien
Bang Chúng
8
143
3707350
13:51 18/04/2019
5
Immoralist
Bang Chúng
8
142
2557000
19:25 17/04/2019
6
AnhLaAi
Bang Chúng
8
142
2406750
15:01 21/04/2019
7
NhatMinh
Bang Chúng
8
141
2135350
23:43 26/04/2019
8
Loli
Bang Chúng
8
141
1868050
11:51 30/04/2019
9
KhoDo1995
Bang Chúng
8
140
1854650
01:49 30/04/2019
10
Greed
Bang Chúng
7
116
705150
23:48 27/04/2019
11
o0oMsTao
Bang Chúng
7
136
642850
18:16 13/05/2019
12
QUyenSu
Bang Chúng
7
133
519300
19:02 14/05/2019
13
Hestia
Bang Chúng
6
134
113400
11:13 15/05/2019