Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang HellRosa

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
Sloth
Bang Chủ
9
142
4375000
09:55 15/04/2019
2
HetDuyen
Phó Bang Chủ
6
139
387250
11:40 15/05/2019
3
LeMai
Trưởng Lão
9
136
2258700
08:01 03/05/2019
4
Wrath
Bang Chúng
9
142
3780400
15:28 21/04/2019
5
HER0IN
Bang Chúng
9
138
3196250
21:25 18/04/2019
6
CungThu
Bang Chúng
8
140
3100600
08:27 20/04/2019
7
Immoralist
Bang Chúng
8
142
2557000
19:25 17/04/2019
8
MrTien
Bang Chúng
8
140
2516050
13:51 18/04/2019
9
AnhLaAi
Bang Chúng
8
142
2406750
15:01 21/04/2019
10
NhatMinh
Bang Chúng
8
140
2105650
23:43 26/04/2019
11
Loli
Bang Chúng
8
141
1868050
11:51 30/04/2019
12
KhoDo1995
Bang Chúng
8
140
1854650
01:49 30/04/2019
13
c0oTao
Bang Chúng
8
128
1329800
18:15 06/05/2019
14
MrCanTay
Bang Chúng
9
136
1085450
17:35 07/05/2019
15
o0cTao
Bang Chúng
7
132
1085450
12:11 06/05/2019
16
Greed
Bang Chúng
7
116
705150
23:48 27/04/2019
17
o0oMsTao
Bang Chúng
7
136
599350
18:16 13/05/2019
18
QUyenSu
Bang Chúng
7
133
519300
19:02 14/05/2019
19
HoaThienCot
Bang Chúng
9
133
471700
15:01 13/05/2019
20
Apollo
Bang Chúng
6
133
266050
18:29 15/05/2019
21
MaLinh
Bang Chúng
5
135
116550
15:36 11/05/2019
22
oOoSaKuRaoO
Bang Chúng
4
132
112300
09:06 07/05/2019
23
Hestia
Bang Chúng
6
133
62700
11:13 15/05/2019