Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang Ones

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
VyVyXinhDep
Phó Bang Chủ
13
142
2028950
23:06 12/09/2019
2
0nes3
Bang Chúng
12
145
4325050
12:54 01/09/2019
3
Ones4
Bang Chúng
12
146
3766450
18:42 12/09/2019
4
HuaKimTu
Bang Chúng
12
150
2081250
23:05 12/09/2019
5
0nes2
Bang Chúng
13
143
1832400
20:18 05/10/2019
6
BachPhong
Bang Chúng
13
155
1608000
20:19 05/10/2019
7
Oneshill2
Bang Chúng
2
140
41400
14:55 13/10/2019
8
Oneshill1
Bang Chúng
2
140
40850
14:50 13/10/2019
9
Oneshill22
Bang Chúng
2
130
14000
22:03 13/10/2019
10
Oneshill11
Bang Chúng
2
130
13800
22:03 13/10/2019