Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang TheEmpires

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
KingAres
Bang Chủ
11
146
2892250
21:58 29/06/2019
2
KiemThanh
Phó Bang Chủ
11
146
2710550
21:20 01/07/2019
3
DuongChien
Phó Bang Chủ
11
141
2688700
21:17 28/06/2019
4
BaoLove
Phó Bang Chủ
10
149
1918350
17:19 06/07/2019
5
Indra
Phó Bang Chủ
10
148
1337950
12:27 28/06/2019
6
xHulkx
Hộ Pháp
11
139
2711700
12:48 28/06/2019
7
HjpMapU
Tinh Anh
10
149
2643250
13:12 30/06/2019
8
Duck
Bang Chúng
10
141
3377400
20:34 28/06/2019
9
TruongNguyen
Bang Chúng
10
141
3004950
13:33 30/06/2019
10
SatTinh
Bang Chúng
11
147
2599250
12:32 28/06/2019
11
DaoKhach
Bang Chúng
11
144
2426950
18:35 03/07/2019
12
HoaDa
Bang Chúng
11
143
2348150
23:43 03/07/2019
13
NganHa
Bang Chúng
10
148
2110800
21:24 28/06/2019
14
WhiteFish
Bang Chúng
7
137
1162300
21:20 28/06/2019
15
Sloth
Bang Chúng
10
147
1097400
12:42 06/07/2019
16
MuiTenBac
Bang Chúng
10
147
738100
22:06 01/07/2019
17
ThuongThoi
Bang Chúng
10
145
557250
13:33 15/07/2019
18
EmGaiQue
Bang Chúng
10
143
465750
12:59 30/06/2019
19
PhongNhien
Bang Chúng
10
145
457900
12:37 16/07/2019
20
Pikachu
Bang Chúng
10
143
429000
12:46 28/06/2019
21
CuuViThienHo
Bang Chúng
10
141
313800
20:38 15/07/2019
22
MoMo
Bang Chúng
8
134
250100
22:08 11/07/2019
23
HoaThienCot
Bang Chúng
10
140
117800
21:30 05/07/2019