Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang TinhAnhEm

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
CaiNhiep
Bang Chủ
10
132
288300
11:01 19/05/2019
2
KiemThanh
Phó Bang Chủ
9
144
5174000
09:38 15/04/2019
3
StarWar
Phó Bang Chủ
8
140
964300
18:41 12/05/2019
4
BlackBlue
Phó Bang Chủ
10
136
336300
14:01 19/05/2019
5
TruongNguyen
Trưởng Lão
8
141
1614000
12:58 08/05/2019
6
PhaThienCung
Trưởng Lão
9
145
1545150
12:00 10/05/2019
7
HoaDa
Bang Chúng
9
144
5058650
09:39 15/04/2019
8
TieuYeuTinh
Bang Chúng
8
143
2952550
21:05 23/04/2019
9
PogBa
Bang Chúng
8
142
2407550
14:51 26/04/2019
10
Duck
Bang Chúng
8
142
2170750
19:41 03/05/2019
11
HaGi
Bang Chúng
8
138
2102300
18:56 15/04/2019
12
GaKon
Bang Chúng
8
141
1662500
20:57 23/04/2019
13
Karma
Bang Chúng
9
138
1625550
00:00 06/05/2019
14
Adan
Bang Chúng
9
140
1429050
22:36 10/05/2019
15
StarLord
Bang Chúng
9
143
1013250
21:02 14/05/2019
16
cChi2
Bang Chúng
9
144
896250
22:03 14/05/2019
17
CuuViThienHo
Bang Chúng
8
140
872650
07:31 30/04/2019
18
ChucBeNguNgon
Bang Chúng
8
138
701050
16:12 14/05/2019
19
Bucky
Bang Chúng
9
142
580050
22:17 17/05/2019
20
HoaTienTu
Bang Chúng
8
142
362250
23:35 13/05/2019
21
MaCung
Bang Chúng
6
138
286000
17:45 12/05/2019
22
SaoEmVoTinh
Bang Chúng
6
140
114400
21:40 19/05/2019
23
LyLyMeow
Bang Chúng
8
136
105600
11:20 13/05/2019
24
zTienLuatz
Bang Chúng
8
141
87450
22:00 20/05/2019
25
PhongDoDaiDe
Bang Chúng
8
137
62400
10:58 15/05/2019
26
OHana
Bang Chúng
5
130
6600
11:41 21/05/2019
27
Nagisa
Bang Chúng
6
134
1300
12:31 20/05/2019