Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 Sonic 
 150 
 The Eternity (15) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 26,908,350 
2
 
 NguCongTu 
 158 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 25,258,250 
3
 
 Pepper 
 157 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,069,250 
4
 
 HoangDao 
 157 
 The Immortal (14) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 15,636,000 
5
 
 ThapTamCongTu 
 155 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 22,273,600 
6
 
 ThatCongTu 
 153 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 11,325,500 
7
 
 DajCongTu 
 153 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 22,828,550 
8
 
 TheDeath 
 153 
 The Immortal (14) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 13,359,450 
9
 
 StarWar 
 150 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 14,980,000 
10
 
 TamCongTu 
 146 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 22,475,200 
11
 
 ThapCongTu 
 142 
 The Immortal (14) 
 Không 
 Tà Phái 
 14,330,600 
12
 
 KiemThanh 
 137 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 26,119,200 
13
 
 NhamNgaHanh 
 154 
 The Immortal (13) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 12,111,200 
14
 
 DepZaiDaiGai 
 154 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 16,919,650 
15
 
 BachPhong 
 152 
 The Immortal (13) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 13,670,050 
16
 
 EndOfWorld 
 152 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 13,483,950 
17
 
 xByte 
 150 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 4,490,050 
18
 
 MrVodka 
 150 
 The Immortal (13) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 13,343,100 
19
 
 LucCongTu 
 150 
 The Immortal (13) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 13,289,450 
20
 
 BatCongTu 
 148 
 The Immortal (13) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 16,535,550 
Trang 1 trên 166 | 1 2 3 >