Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 ThoSuaOngNuoc 
 159 
 The Eternity (15) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 29,754,150 
2
 
 TenAnhRatDep 
 158 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 26,091,050 
3
 
 TheDeath 
 158 
 The Eternity (15) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 15,296,750 
4
 
 StarWar 
 157 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 18,538,450 
5
 
 MrVodka 
 132 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 17,732,050 
6
 
 Pepper 
 120 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,807,250 
7
 
 NhamNgaHanh 
 159 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,121,000 
8
 
 DajCongTu 
 159 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 25,759,900 
9
 
 NguCongTu 
 158 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 25,260,250 
10
 
 DepZaiDaiGai 
 158 
 The Immortal (14) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 18,936,100 
11
 
 HoangDao 
 157 
 The Immortal (14) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 18,804,200 
12
 
 TheHeaven 
 155 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,133,550 
13
 
 KiemThanh 
 155 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 27,721,750 
14
 
 EndOfWorld 
 154 
 The Immortal (14) 
 Revolution 
 Tà Phái 
 15,508,900 
15
 
 ThatCongTu 
 153 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 11,325,500 
16
 
 Sugar 
 153 
 The Immortal (14) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 14,202,150 
17
 
 TamCongTu 
 146 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 22,479,200 
18
 
 Vina 
 143 
 The Immortal (14) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 8,024,700 
19
 
 ThapCongTu 
 142 
 The Immortal (14) 
 Không 
 Tà Phái 
 14,332,100 
20
 
 NhokTy 
 140 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 8,198,100 
Trang 1 trên 176 | 1 2 3 >