Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 BaoLove 
 149 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 6,149,950 
2
 
 StarWar 
 149 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,198,950 
3
 
 DepZaiDaiGai 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 6,103,650 
4
 
  TonySama  
 143 
 The Great Titan (9) 
 Athena 
 Tà Phái 
 6,548,900 
5
 
 Thailyne 
 144 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,860,600 
6
 
 tobi 
 138 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,380,400 
7
 
 ZSatThuZ 
 138 
 Titan (8) 
 Athena 
 Chính Phái 
 2,799,600 
8
 
 SaoEmVoTinh 
 138 
 Titan (8) 
 TeamFlash 
 Chính Phái 
 2,808,800 
9
 
 DungHoiTaiSao 
 139 
 Titan (7) 
 ASSASSIN 
 Tà Phái 
 3,847,750 
10
 
 o0oMsTao 
 136 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,196,600 
11
 
 MynameChuoi 
 134 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,466,150 
12
 
 Nothing 
 133 
 Titan (7) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 3,845,050 
13
 
 DoLamOanh 
 140 
 God (6) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 3,372,100 
14
 
 XoacCoNuong 
 139 
 God (6) 
 ThichLaNhich 
 Tà Phái 
 874,350 
15
 
 yulgang 
 139 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,462,000 
16
 
 TrumMocCua 
 138 
 God (6) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 2,279,450 
17
 
 Nagisa 
 134 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,393,700 
18
 
 ZzChipPhezZ 
 130 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 313,300 
19
 
 Stranger 
 138 
 God (5) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,236,400 
20
 
 1ChotSML 
 135 
 God (5) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 655,900 
Trang 1 trên 10 | 1 2 3 >