Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 TonySama 
 144 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,396,500 
2
 
 Asura 
 140 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,792,800 
3
 
 StarWar 
 140 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 2,800,300 
4
 
 tobi 
 122 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,485,200 
5
 
 DungHoiTaiSao 
 139 
 Titan (7) 
 ASSASSIN 
 Tà Phái 
 3,847,750 
6
 
 Thailyne 
 137 
 Titan (7) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,112,450 
7
 
 o0oMsTao 
 136 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,138,800 
8
 
 MynameChuoi 
 134 
 Titan (7) 
 PThome 
 Tà Phái 
 2,454,450 
9
 
 Nothing 
 131 
 Titan (7) 
 LanKwaiFong 
 Chính Phái 
 3,556,950 
10
 
 DoLamOanh 
 140 
 God (6) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 3,372,100 
11
 
 SaoEmVoTinh 
 140 
 God (6) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 1,922,600 
12
 
 XoacCoNuong 
 139 
 God (6) 
 ThichLaNhich 
 Tà Phái 
 874,350 
13
 
 yulgang 
 139 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,462,000 
14
 
 TrumMocCua 
 138 
 God (6) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 2,279,450 
15
 
 ZSatThuZ 
 137 
 God (6) 
 KingRosa 
 Chính Phái 
 1,481,500 
16
 
 Nagisa 
 134 
 God (6) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 1,393,700 
17
 
 ZzChipPhezZ 
 130 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 313,300 
18
 
 Natalya 
 119 
 God (5) 
 Không 
 Chính Phái 
 152,200 
19
 
 zDuyLam 
 137 
 Demi God (4) 
 PThome 
 Tà Phái 
 2,316,250 
20
 
 Buff 
 131 
 Demi God (4) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,279,550 
Trang 1 trên 8 | 1 2 3 >